Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO
WAROWA Klaudia Warowa

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.warowa.com należy do Klaudii Warowej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą firmy WAROWA Klaudia Warowa z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 31A/2, 78-100 Kołobrzeg, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującej się numerem NIP: 8531453721, REGON: 366656607.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej www.warowa.com i pozwala Usługobiorcą na odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Sklep Internetowy; Sklep – strona internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: warowa.com;
 3. Klient; Usługobiorca; Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
 8. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 9. Produkt; Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. Sprzedawca; Usługodawca – Klaudia Warowa prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą WAROWA Klaudia Warowa, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 31A/2, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8531453721, REGON: 366656607;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy. Ceny podane w sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę przed dokonaniem zmiany cenowej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych polegających na:
  • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  • prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;
  • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą; Wskazane w pkt. 1 Usługi Elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Kupujący może dokonać zamówienia na realizację Usługi Elektronicznej w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Kupujący wyrazi zgodę na:
  • otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej;
  • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący może zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie, wysyłając pisemną rezygnację na adres poczty elektronicznej biuro@warowa.com.
 3. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Kupującego danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
 5. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 6. Świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  • wybrać metodę dostawy i płatności za Zamówienie;
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;
  • założyć Konto, zalogować się do swojego Konta w Sklepie lub wybrać opcję zakupy bez rejestracji;
  • podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do dokumentu zakupu – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do Konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane;
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;
  • kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
 3. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupujący składa Sprzedającemu ofertę chęci zakupu wybranego Produktu. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu niniejszej oferty Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego. Brak przesłania przez Sprzedającego niniejszego potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Kupującego.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia możliwe jest również ustnie przez telefon wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść Zamówienia powinna zawierać dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności:
  • imię i nazwisko;
  • miejsce zamieszkania oraz adres odbioru przesyłki;
  • adres e-mail i numer telefonu;
  • nazwę Towaru i jego ilość;
  • formę dostawy i sposób płatności.
 7. Warunkiem złożenia każdego rodzaju Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 8. Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia zlecane przez telefon mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, a z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest zgodna z Regulaminem.

 

METODY PŁATNOŚCI I FORMY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez Sklep Internetowy: Bank Millennium, numer konta: 43116022020000000321459097;
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 –zgodnie z regulaminem obowiązującym na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/;
  • płatności kartą płatniczą- operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  • płatność przy odbiorze.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja Zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru Zamówienia w tytule przelewu.
 4. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:
  • przesyłka standardowa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS – koszt 20 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 2-5 Dni Roboczych;
  • przesyłka za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS – koszt 25 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 2-5 Dni Roboczych;
  • odbiór osobisty.
 7. W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Kupującego, odbiór możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym lub drogą wiadomości e-mail, potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku Zamówienia przez Kupującego Produktów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są określane indywidualnie dla poszczególnych Zamówień w zależności od kraju docelowego i wagi przesyłki. W przypadku Zamówień zagranicznych przyjmujemy płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.
 9. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy; bądź w przypadku płatności elektronicznych po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie w terminie do 2 Dni Roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za Zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.
 6. Wysyłka Zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 7. Czas dostawy Zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia dokonania zapłaty przez Kupującego, przy czym w razie niemożliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny Sprzedawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, a ponadto zawiadomi o tym Kupującego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji Zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.
 10. Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia dokument potwierdzający dokonanie transakcji.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Towarów.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@warowa.com.
 3. Konsument zobligowany jest do skorzystania z Formularza odstąpienia od umowy/zwrot produktu, dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce ,,Zwroty i reklamacje’’.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Zwracany Towar:
  • powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia;
  • nie może mieć śladów użytkowania- w tym zapachu perfum i innych kosmetyków;
  • powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i dokumentem zakupu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Sprzedawca przyjmuje zwroty pod adresem: WAROWA Klaudia Warowa ul. Henryka Sienkiewicza 31A/2, 78-100 Kołobrzeg.
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY – REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad;
  • żądać usunięcia wady;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 5. Kupujący zobligowany jest do skorzystania z formularza reklamacyjnego, dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument zobligowany jest do odesłania reklamowanego Towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji na adres siedziby Sklepu Internetowego www.warowa.com, co stanowi podstawę reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamowanego Towaru.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest WAROWA Klaudia Warowa z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 31A/2, 78-100 Kołobrzeg , wpisanej do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługującej się numerem NIP: 8531453721, REGON: 366656607.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu Internetowego oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a w szczególności realizacji dostawy i realizacji płatności za Towar.
 7. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 9. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 8. powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Pliki cookies używane przez Sklep Internetowy warowa.com są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani oprogramowaniu.
 4. Pliki cookies używane są w następujących celach:
 • w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w sklepie;
 • w celu zapamiętania zawartości koszyka;
 • w celu zapamiętania preferencji użytkownika strony internetowej.
 1. Sklep internetowy warowa.com używa następujących typów plików cookies:
  • „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej- częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Do Umowy Sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności
  i funkcjonowania Sklepu.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.